2. 7. 2015

6 ideas What to do during summerHello everyone! Finally, it's summer! I am so happy, because I can wake up whenever I want and do what I want.. but sometimes I just don't know what to do and then everything gets boring. So I decided to write some ideas which you and your friends or family can do during summer holiday. 

Ahojte všetci! Konečne je tu leto! Som veľmi rada, že môžem vstať kedy chcem a robiť čo chcem..ale niekedy proste neviem čo mám robiť a potom sa všetko stáva nudným. Tak som sa rozhodla napísať pár nápadov, ktoré môžeš so svojimi kamaratmi alebo rodinou robiť počas letných prázdnin.


1. Go on a trip


It doesn't matter, if you are near beach, mountains, lake, forest or a nice city you always like to visit. Go for a walk or you can go running too! These trips are always better, when you are not alone, so grab your friends and go somewhere ;-)

Nezáleží na tom, či ste pri pláži, horách, jazere, lese alebo peknom meste, ktoré vždy radi navštívite. Choďte na prechádzku alebo môžete ísť behať! Tieto výlety sú vždy lepšie vtedy, keď nie ste samy, takže zoberte svojich kamarátov a choďte niekde ;-)


2. Try something adventurous
Bungee jumping
I've got only four words for this: YOU ONLY LIVE ONCE.  

Na toto mám len 3 slová: ŽIJEŠ IBA RAZ.


 Surfing
Honestly, I don't know how to surf.. I only know that it is hard, but look at it! It looks amazing! :D 

Úprimne, surfovať neviem.. viem len, že je to ťažké, ale pozrite na to! Vyzerá to úžasne! :DScuba diving
I think that exploring underwater world is something amazing and without sharks it's also fun :D (at least for me :D)

Myslím si, že spoznávanie podvodného sveta je úžasné a bez žralokov je to aj sranda :D (aspoň pre mňa. :D)Rafting
For someone, rafting can be too dangerous and I am not surprise :D. But I always wanted to try it...


Pre niekoho je rafting príliš nebezpečný a ja sa ani nečudujem :D. Ale vždy som to chcela vyskúšať...


3. Make a party
Garden party
Invite your friends and have fun, it's summer! 

Pozvite svojich priateľov a zabavte sa, je leto! Pool partyTurn on good music, jump into water, throw a balloon and voilà! Perfect pool party. 


Zapnite dobrú hudbu, skočte do vody, hoďte balón a voilà! Perfektná "pool party".

4. Read a book.. or more :D


It's a kind of relax and classics for any holiday I think. 

Je to druh relaxu a podľa mňa aj klasika pre akékoľvek prázdniny.

5. Inline skating or cycling? 


Both are good ideas and you also do something for yourself.

Obidva sú dobré nápady a taktiež robíte niečo pre seba.


6. Try a new smoothie or food 
But don't forget: 

Ale nezabudnite:


.. and smile ;-) 

  
... a úsmev ;-)


xoxo Victoria

1 komentár: